Uvjeti poslovanja za web shop extra-pokloni.com

Dobrodošli u našu internet trgovinu extra-pokloni.com.
Radno vrijeme internet trgovine je 24 sata na dan i 7 dana u tjednu.
Opći uvjeti poslovanja internet trgovine extra-pokloni.com sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i na temelju međunarodnih kodeksa online poslovanja.

I. OPĆE ODREDBE

1.1. Internetska stranica www.extra-pokloni.com u vlasništvu je EXTRAMEDIA Opatija obrt za marketing i trgovinu vlasnice Suzane Katavić Adresa sjedišta: Braće Milih 1A, 51 211 Matulji, Grad Opatija, Republika Hrvatska, OIB: 46645237275.

1.2. Nositelj svih prava na Internet stranici www.extra-pokloni.hr (dalje: Internet stranica) je obrt EXTRAMEDIA Opatija agencija za marketing i trgovinu.

1.3. obrt EXTRAMEDIA Opatija omogućava korištenje usluga i sadržaja Internetske stranice te pruža uslugu internet prodaje roba i usluga putem extra-pokloni.com web shop-a na način uređen ovim Uvjetima poslovanja (dalje: Uvjeti).

II. PRIMJENA UVJETA POSLOVANJA

2.1. Uvjeti poslovanja primjenjuju se na prava i obveze proizašle korištenjem usluga i sadržaja Internet stranice, te prava i obveze proizašle sklapanjem ugovora o kupoprodaji na daljinu između korisnika i obrta EXTRAMEDIA Opatija, te se smatraju sastavnim dijelom takvih ugovora.

2.2. Korištenjem sadržaja i usluga Internet stranice i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni www.extra-pokloni.com (dalje: web shop, internet prodaja) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s Uvjetima, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

2.3. EXTRAMEDIA Opatija pridržava pravo izmjene i dopune sadržaja Uvjeta u svakom trenutku i bez prethodne najave, dok za bilo kakve moguće posljedice proizašle iz navedenih izmjena i dopuna sadržaja EXTRAMEDIA Opatija ne odgovara. Navedene izmjene i dopune stupaju na snagu objavljivanjem na Internet stranici.

2.4. Korisnici su se dužni prilikom svakog korištenja uslugama i sadržajem Internet stranice, a posebice prije svakog korištenja uslugom internet prodaje robe putem servisa extra-pokloni.com web shop-a upoznati se sa sadržajem važećih Uvjeta. Odgovornost za posljedice postupanja protivno prethodnom stavku ove odredbe snose isključivo korisnici.

III. POJMOVI

3.1. Pojedini pojmovi u smislu ovih Uvjeta imaju sljedeće značenje:

1. Internet stranica označava Internet stranicu www.extra-pokloni.com

2. Korisnik je svaka pravna ili fizička osoba koja pristupa i/ili se koristi sadržajem i uslugama Internet stranice i/ili se koristi uslugom web shop Internet prodaje. Pojam korisnik uključuje registriranog korisnika, korisnika gosta i korisnika kupca.

3. Registrirani korisnik je korisnik koji se registrirao za korištenje usluga web shopa Internet prodaje na Internet stranici.

4. Korisnik gost je korisnik koji pristupa i/ili se koristi sadržajem i uslugama Internet stranice bez prethodne registracije, odnosno koji se uslugama web shopa Internet prodaje koristi putem kreiranog korisničkog računa a bez prethodne registracije ( neregistrirani korisnik).

5. Korisnik kupac je korisnik koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, pošalje narudžbu obrtu EXTRAMEDIA Opatija te isplati kupoprodajnu cijenu.

6. Usluga Internet prodaje (Internet shop) je usluga koja omogućuje korisnicima kupnju proizvoda i usluga dostupnih na Internet stranici.

IV. UVJETI KORIŠTENJA

4.1. Pristupanjem i/ili korištenjem sadržaja extra-pokloni.com web shop-a Internet prodaje korisnik bez obzira na način korištenja izričito pristaje na korištenje sadržaja i usluga web shop Internet prodaje isključivo na način i u skladu s odredbama Uvjeta, odnosno u skladu s postojećim uputama na Internet stranici, te prihvaća sve rizike koji nastaju takvim korištenjem.

4.2. Korištenje usluga web shopa Internet prodaje odobrava se isključivo punoljetnim i potpuno poslovno sposobnim osobama. Korištenje usluga extra-pokloni.com web shopa Internet prodaje nije dozvoljeno djeci (maloljetnicima), stoga su njihovi roditelji i/ili skrbnici dužni voditi računa i nadzirati korištenje usluga od strane djece (maloljetnika), a u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale kao posljedice takvog korištenja, dok je odgovornost obrta EXTRAMEDIA Opatija za sve nastale posljedice takvog neovlaštenog korištenja u potpunosti isključena.

4.3. EXTRAMEDIA Opatija pridržava pravo izmjene i ukidanja sadržaja Internet stranice u svakom trenutku i bez prethodne najave, dok za bilo kakve moguće posljedice proizašle iz navedenih promjena EXTRAMEDIA Opatija ne odgovara. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na Internet stranici.

4.4. U slučaju postupanja korisnika protivno odredbama Uvjeta obrta EXTRAMEDIA Opatija pridržava pravo izmjene, ograničenja ili prestanka pružanja usluga extra-pokloni.com web shop Internet prodaje tom korisniku, u svakom trenutku i bez prethodne najave, kao i pravo djelomičnog ili potpunog ograničenja pristupa Internet stranici i uslugama extra-pokloni.com web shop Internet prodaje u odnosu na tog korisnika.

V. OGRANIČENJA KORIŠTENJA

5.1. Korisnik potvrđuje i jamči kako se neće neovlašteno, nedopušteno i protuzakonito koristiti Internet stranicom, sadržajem koji se prikazuje i/ili nalazi na Internet stranici, kao i uslugom web shop Internet prodaje, te kako će svoje korištenje uskladiti s odredbama Uvjeta i pozitivno pravnim propisima.

5.2. Korisnik se posebno obvezuje da neće:

 • unositi na Internet stranicu ili distribuirati putem Internet stranice bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnopravnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne i pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost te koji povređuju tuđa prava i interese i slično
 • unositi ili distribuirati putem Internet stranice bilo kakav nelegalan software, uključujući, ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane i slično
 • koristiti Internet stranicu za kršenje prava trećih osoba, uključujući prava intelektualnog vlasništva, autorska prava ili druga prava ili interese trećih osoba
 • mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na Internet stranici

5.3. Izričito je zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i softver Internet stranice, osim iznimno ako je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je dano prethodno odobrenje obrta EXTRAMEDIA Opatija.

Iznimno, uz izričito prethodno odobrenje obrta EXTRAMEDIA Opatija istaknutog na Internet stranici korisnik ima pravo skidati određene sadržaje, sve uz obvezu korištenja skinutih sadržaja isključivo za osobnu uporabu i u skladu s odredbama Uvjeta, te poštivajući autorska i vlasnička prava te druga prava trećih osoba.

5.4. Podaci, uključujući i fotografije stavljene na Internet stranicu postaju isključivo vlasništvo obrta EXTRAMEDIA Opatija.

5.5. U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja Internet stranicom obrta EXTRAMEDIA Opatija pridržava pravo od korisnika potraživati naknadu cjelokupne štete te protiv istog pokrenuti građanske i kaznene sudske postupke, kao i korisniku u cijelosti ili djelomično ograničiti ili uskratiti pružanje usluge extra-pokloni.hr web shop Internet prodaje.

VI. ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

6.1. obrt EXTRAMEDIA Opatija ne odgovara za bilo kakvu štetu koja na bilo koji način nastane ili može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi u vezi s korištenjem ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranice i usluga web shop Internet prodaje, ili je na bilo koji način vezana za korištenje sadržaja Internet stranice i usluga web shop Internet prodaje.

6.2. obrt EXTRAMEDIA Opatija nema nadzor nad dokumentima, podacima, informacijama i vezama (linkovima) do drugih internet stranica koji su kreirani od strane trećih osoba a sadržani na Internet stranici, te se obrt EXTRAMEDIA Opatija u cijelosti odriče svake odgovornosti za točnost, potpunost i dostupnost navedenih sadržaja.

6.3. obrt EXTRAMEDIA Opatija ne odgovora za bilo kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti internet stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

6.4. obrt EXTRAMEDIA Opatija ni na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa internet stranicama i usluzi extra-pokloni.com web shop Internet prodaje.

VII. SKLAPANJE UGOVORA O KUPOPRODAJI

7.1. obrt EXTRAMEDIA Opatija putem web shopa Internet prodaje, kao prodavatelj i korisnik kao kupac sklapaju ugovor o kupoprodaji sredstvima daljinske komunikacije.

7.2. Predmet i komercijalna svrha ugovora o kupoprodaji je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem extra-pokloni.com web shop Internet prodaje uz plaćanje cijene toga proizvoda i/ili usluge (dalje: Ugovor).

7.3. Ponudu obrta EXTRAMEDIA Opatija za sklapanje Ugovora predstavljaju ovi Uvjeti i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz podatke o određenom proizvodu, koju ponudu korisnik kao kupac registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen uvjetima prihvaća, a kojim prihvatom korisnika je sklopljen Ugovor između obrta EXTRAMEDIA Opatija i korisnika.

7.4. Ugovor stupa na snagu i obvezuje ugovorne strane od trenutka prihvata ponude od obrta EXTRAMEDIA Opatija i strane korisnika na jedan od slijedećih načina:

 • odabirom plaćanja i zaključenjem narudžbe registriranog korisnika
 • odabirom plaćanja i zaključenjem narudžbe korisnika gosta
 • odabirom plaćanja i zaključenjem narudžbe putem telefonske linije

VIII. REGISTRACIJA I KORISNIČKI RAČUN

8.1. Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu fizičku ili pravnu osobu te je izričito zabranjeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama, prenositi korisnički račun na treće osobe, kao i koristiti tuđu registraciju ili korisnički račun.

8.2. Korištenje korisničkim računom pravnih osoba dozvoljeno je isključivo fizičkoj osobi koja je u postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa naznačena u svojstvu odgovorne osobe.

8.3. Prilikom registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu adresu elektroničke pošte (e-mail adresa).

8.4. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti, a izričito je zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

8.5. Korisnik je obvezan čuvati tajnost podataka o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu, te u potpunosti odgovara za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom, kao i svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem njegovog korisničkog računa, sve dok EXTRAMEDIA Opatija ne obavijesti o neautoriziranom korištenju ili sumnji o takvom korištenju.

8.6. Registracijom korisnik potvrđuje:

 • kako je upoznat sa sadržajem važećih Uvjeta koje u cijelosti prihvaća, i to posebno u dijelu koji se odnosi na uvjete prodaje
 • potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka
 • izričitu suglasnost EXTRAMEDIA Opatija za obrađivanja danih osobnih podataka, i to za potrebe evidencija, te pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o korisnicima u svrhu unapređenja usluga, te obavještavanja korisnika o novim proizvodima i uslugama, kao i suglasnost EXTRAMEDIA Opatija za dostavom danih osobnih podataka u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i EXTRAMEDIA Opatija te sprječavanja eventualnih zlouporaba

8.7. Korištenjem usluga extra-pokloni.com web shop Internet prodaje korisnik gost (neregistrirani korisnik) potvrđuje potpunost, točnost i istinitost osobnih podataka, te kako je upoznat sa sadržajem važećih Uvjeta koje u cijelosti prihvaća, i to posebno u dijelu koji se odnosi na uvjete prodaje.

8.8. U slučaju postupanja korisnika protivno odredbama glave VIII. Uvjeta EXTRAMEDIA Opatija pridržava pravo ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

IX. PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

9.1. Korisnik ima pravo, ne navodeći razloge, jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 dana, a koji teče:

 • od dana sklapanja Ugovora
 • od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda, u slučaju sklapanja Ugovora koji se odnosi na više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o proizvodu koji se dostavlja u više komada ili više pošiljki osim prijevoza
 • od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda, u slučaju ako je ugovorena redovita isporuka proizvoda kroz određeni period

X. NAČIN KORIŠTENJA PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

10.1. Za ostvarenje prava na jednostrani raskid Ugovora, korisnik mora obavijestiti obrt EXTRAMEDIA Opatija o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu EXTRAMEDIA Opatija, Braće Milih 1A, 51 211 Matulji ili elektroničkom poštom na extramediaopatija@gmail.com, a u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, ili se može koristiti i priloženim pisanim obrascem za jednostrani raskid Ugovora.

XI. UČINCI JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA

11.1. Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat zaprimljenog novca uključujući osim troškova isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je EXTRAMEDIA Opatija zaprimila korisnikovu odluku o jednostranom raskidu.

11.2. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu, a u slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca EXTRAMEDIA Opatija može izvršiti tek nakon što mu proizvod bude vraćen ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je proizvod poslan nazad.

11.3. Korisnik je dužan proizvod predati ili ga poslati na adresu EXTRAMEDIA Opatija, Braće Milih 1A, 51 211 Matulji, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je EXTRAMEDIA Opatija, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora, te sve izravne troškove povrata proizvoda korisnik mora snositi sam.

11.4. Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

XII. UVJETI I POSTUPAK KUPNJE

12.1. Korištenjem usluga extra-pokloni.com web shop Internet prodaje korisnik pristaje na kupnju proizvoda dostupnih na Internet stranici i to odabirom proizvoda temeljem slike i osnovnih obilježja proizvoda.

12.2. Slike proizvoda na Internet stranici su ilustrativne prirode, te ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda, stoga ne predstavljaju osnovu za reklamaciju proizvoda. EXTRAMEDIA Opatija, ne jamči točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na Internet stranici, te zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

12.3. Osnovna obilježja i opis proizvoda (količina pakiranja, boja, naziv, karakteristike, svojstva i funkcija proizvoda), podatci o sadržaju pakiranja i načinu uporabe proizvoda, proizvođaču, cijeni proizvoda, posebnim akcijama i pogodnostima, načinu plaćanja i dostave naznačeni su uz svaki proizvod, a odnose se na ona obilježja i podatke naznačene u trenutku zaključenja narudžbe.

12.4. Postupak elektronske narudžbe proizvoda dostupnih na Internet stranici započinje klikom na ikonu “Dodaj u košaricu”, a kojim postupkom korisnik odabrani proizvod sprema u košaricu, dok se klikom na ikonu „Završi kupovinu“ postupak narudžbe proizvoda dovršava, a taj trenutak se ujedno i smatra trenutkom narudžbe odabranog proizvoda. Obavijest o potvrdi elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte korisnika naznačene u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. U slučaju ne zaprimanja obavijesti o potvrdi narudžbe unatoč dovršenom postupku narudžbe mole se korisnici kontaktirati EXTRAMEDIA Opatija, radi provjere zaprimanja narudžbe, kao i ispravnosti unesene adrese elektronske pošte korisnika.

12.5. Naručeni proizvod smatra se rezerviranim u trenutku zaprimanja obavijesti o potvrdi plaćanja kupoprodajne cijene proizvoda, stoga postoji mogućnost potrošnje zaliha naručenog proizvoda u vremenskom razdoblju od dovršetka narudžbe pa do zaprimanja obavijesti o potvrdi plaćanja, a o čemu će korisnik biti obaviješten. EXTRAMEDIA Opatija, će o eventualnoj nemogućnosti isporuke nekih od naručenih proizvoda obavijestiti korisnika elektroničkom poštom, u kom slučaju korisnik pridržava pravo otkazivanja narudžbe nedostupnog proizvoda ili zamjene naručenog proizvoda drugim dostupnim proizvodom.

XIII. CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

13.1. Cijena proizvoda izražena je u hrvatskim kunama (HRK) i naznačena u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe, a u cijenu je uključen i iznos PDV-a(25%) osim trošak dostave koja se plaća posebno 50,00kn.

13.2. EXTRAMEDIA Opatija, pridržava pravo promjene cijena proizvoda dostupnih na Internet stranici, sve do trenutka obavijesti korisnika o potvrdi narudžbe, kao i pravo određivanja posebnih oblika prodaje određenih proizvoda kroz određeno vremensko razdoblje, a koji posebni oblici prodaje će se odnositi samo na odgovarajući način označene proizvode (akcijska prodaja, rasprodaja, extra popusti i slično).

13.3. Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

 1. Plaćanje općom uplatnicom moguće je izvršiti u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte za sve proizvode za koje je zaključena narudžba. Nakon potvrde narudžbe EXTRAMEDIA Opatija, elektronskom poštom korisniku prosljeđuje podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom, a koje podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu te uplatu izvršiti u roku.
 2. Plaćanje gotovinom – pouzećem, i to isplatom cjelokupnog iznosa naznačenog u računu (uključujući i trošak dostave) omogučen je u slučaju slanja paketa putem Hp expresa i plaća se dostavljaču prilikom preuzimanja pošiljke.

XIV. DOSTAVA I UVJETI DOSTAVE

14.1. Dostava vrši se putem DPD ili HP dostavne službe, a moguća je dostava direktno od djelatnika EXTRAMEDIA Opatija uz predhodno uplačen račun.

14.2.Trošak dostave za naručivanja jednog paketa je fiksan a za naručivanje više paketa ili za slanje paketa u drugu državu izračunava se na temelju količine naručene robe, obzira na težinu, volumen ili adresu korisnika, te se naknadno šalje obavjest kupcu vezano uz takvu vrstu narudžbe koju kupac nije dužan prihvatiti i može otkazati narudžbu.

14.3. Rok isporuke proizvoda teče od dana zaključenja narudžbe :

 • Najčešće slijedeči radni dan na području PGŽ 
 • 3 radna dana za područje cijele RH i to za proizvode koji se nalaze u zalihi broj radnih dana određen rasporedom koji je korisnicima dostupan na Internet stranici u izborniku.
 • Dostava i preuzimanje za područje hrvatskih otoka i mjesta koje svakodnevna dostava ne pokriva

O mogućoj promjeni roka isporuke EXTRAMEDIA Opatija, pravodobno će obavijestiti korisnika putem elektroničke pošte. EXTRAMEDIA Opatija, ne odgovara za moguća produljenja roka isporuke uzrokovana nedostupnošću korisnika putem kontakata koje je isti naznačio prilikom registracije ili kreiranja korisničkog računa i sl.

14.4. Korisniku će naručeni proizvod biti isporučen na adresu dostave, a ukoliko korisnik nije zatečen na adresi dostave dostava će se obaviti drugoj zatečenoj poslovno sposobnoj osobi (punoljetnom članu domaćinstva, osobi ovlaštenoj od strane korisnika) uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta. U slučaju ne preuzimanja i/ili odbijanja preuzimanja naručenog proizvoda od strane korisnika bez valjanog razloga, EXTRAMEDIA Opatija, pridržava pravo od korisnika zahtijevati naknadu nastalih troškova.

XV. ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

15.1. U slučaju materijalnog nedostatka proizvoda na odnose EXTRAMEDIA Opatija, kao prodavatelja i korisnika kao kupca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05., 41/08. i 125/11.) o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari.

15.2. EXTRAMEDIA Opatija, odgovara za materijalne nedostatke koje je proizvod imao u trenutku prijelaza rizika na korisnika, odnosno u trenutku predaje proizvoda korisniku, bez obzira je su li EXTRAMEDIA Opatija, nedostatci bili poznati. EXTRAMEDIA Opatija, odgovara i za one materijalne nedostatke proizvoda koji se pojave nakon prijelaza rizika na korisnika ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. EXTRAMEDIA Opatija, ne odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koji su u trenutku sklapanja ugovora korisniku bili poznati ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

15.3. Korisnik je dužan obavijestiti EXTRAMEDIA Opatija, o postojanju vidljivih nedostataka proizvoda u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na korisnika (reklamacija proizvoda).

15.4. Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te sve ostale prigovore korisnik može izjaviti u pisano elektroničkom poštom ili pismenom pošiljkom te usmeno telefonom.

15.5. Korisniku koji je pravodobno i uredno obavijestio EXTRAMEDIA Opatija, o nedostatku proizvoda omogućuje se raskid Ugovora uz povrat uplaćenog iznosa (cijene proizvoda) ili zamjena proizvoda (predaja drugog proizvoda bez nedostatka). U slučaju opravdane reklamacije proizvoda, odnosno ukoliko se dokaže kako korisnik nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili postojanje bilo kakvog drugog nedostatka proizvoda troškove povrata reklamiranih oštećenih, neispravnih ili pogrešno isporučenih proizvoda, kao i troškove zamjene proizvoda novim proizvodom bez nedostatka snosi obrt EXTRAMEDIA Opatija, 15.6. Vraćeni proizvod mora biti u stanju u kojem je korisniku dostavljen, te nekorišten, u nepromijenjenoj količini i originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je proizvod korisniku dostavljen), a korisnik uz vraćeni proizvod mora priložiti račun i jamstvo (ukoliko postoji).

15.7. U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili stanja vraćenog proizvoda provest će se vještačenje proizvoda. U slučaju opravdanosti reklamacije utvrđene vještačenjem korisnik ima pravo na raskid ugovora uz povrat cijene reklamiranog proizvoda ili pravo na zamjenu reklamiranog proizvoda, a sve troškove povrata reklamiranog proizvoda, kao i troškove zamjene reklamiranog proizvoda snosi EXTRAMEDIA Opatija. Korisnik gubi prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke u slučaju neopravdanosti reklamacije utvrđene vještačenjem ili ako se utvrdi kako je uzrok nedostatka reklamiranog proizvoda neadekvatno rukovanje ili uporaba proizvoda od strane korisnika. Neopravdano reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano obrazloženje o razlozima neopravdanosti reklamacije.

15.8. Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. U slučaju postojanja vidljivih oštećenja/nedostataka na pakiranju pošiljke korisniku se preporuča odbiti preuzimanje iste jer postoji i mogućnost oštećenja/nedostatka samog proizvoda unutar pakiranja. Odbijanjem primitka pošiljke, dostavna služba će pošiljku vratiti društvu EXTRAMEDIA Opatija, uz napomenu da pakiranje pošiljke sadrži oštećenje/nedostatak.

15.9. U slučaju isporuke proizvoda koji ne odgovara naručenom proizvodu (isporuka nekog drugog proizvoda), a koja je moguća uslijed pogrešaka prilikom pakiranja proizvoda korisnik koji je proizvod uredno i pravodobno reklamirao pridržava prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke.

15.10. Po zaprimanju reklamacije korisnika zbog neizvršene isporuke naručenog i plaćenog proizvoda u roku za isporuku proizvoda korisnik će u roku od 8 dana od dana zaprimanja reklamacije biti pisano obaviješten o razlozima neisporuke i načinu rješavanja reklamacije.

XVI. JAMSTVO ZA ISPRAVNOST PRODANE STVARI

16.1. Odgovornost proizvođača te odgovornost EXTRAMEDIA Opatija, kao prodavatelja za ispravnost prodane stvari uređena je odredbama Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05., 41/08. i 125/11.) o jamstvu za ispravnost prodane stvari te uvjetima jamstva određenim od strane pojedinog proizvođača. Jamstvo obvezuje proizvođača i EXTRAMEDIA Opatija, pod uvjetima pod kojima je dano, a koji uvjeti jamstva proizvođača su naznačeni uz svaki proizvod i korisniku dostupni na Internet stranici. Pravila o jamstvu za ispravnost prodane stvari ne isključuju primjenu pravila o odgovornosti za nedostatke stvari.

16.2. Jamstvo se daje u obliku jamstvenog lista koji sadržava korisnikova prava iz jamstva i pojedinosti potrebne za ostvarivanje tih prava (trajanje i teritorijalno područje važenja jamstva, te ime, odnosno naziv i adresu osobe koja je izdala jamstvo). Opis proizvoda sadrži podatke o trajanju jamstva i mogućnosti produljenja jamstvenog roka, te podatke o isključenju od jamstva. Jamstveni rok teče od dana izdavanja računa, odnosno od datuma naznačenog u izvorniku računa.

16.3. Korisnik ostvaruje prava iz jamstva isključivo uz predočenje računa i jamstvenog lista a koje je dužan čuvati za trajanja jamstvenog roka.

16.4. U slučaju neispravnosti proizvoda za kojeg je izdan jamstveni list korisnik može tijekom jamstvenog roka zahtijevati popravak proizvoda u razumnom roku ili po proteku tog roka predaju ispravnog proizvoda umjesto popravka stvari.

XVII. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

17.1. U svrhu pristupanja i/ili korištenja sadržaja Internet stranice EXTRAMEDIA Opatija, može prikupljati samo one osobne podatke korisnika (ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa) koje mu isti dobrovoljno dostavi, a prikupljene podatke može obrađivati i koristiti samo uz privolu korisnika i u svrhe određene Uvjetima.

17.2. Smatra se da je korisnik u trenutku pristanka na davanje osobnih podataka pristao i na obradu i korištenje danim podatcima u svrhe predviđene Uvjetima. Prikupljene podatke EXTRAMEDIA Opatija, koristit će isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga extra-pokloni.com web shop Internet prodaje, i to bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika. EXTRAMEDIA Opatija, će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja extra-pokloni.com web shop Internet prodaje od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja, te takve podatke koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika. Podatci o broju kreditne kartice korisnika se ne pohranjuju, jer EXTRAMEDIA Opatija, za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, a koja enkripcijom štiti podatke korisnika.

17.3. Prilikom davanja osobnih podataka, korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni, te će u tu svrhu EXTRAMEDIA Opatija, omogućiti korisnicima pristup njihovim osobnim podacima.

17.4.Povodom zahtjeva korisnika za uklanjanjem njihovih osobnih podataka EXTRAMEDIA Opatija, će iste ukloniti, pridržavajući pravo onemogućavanja pristupa i/ili korištenja određenim sadržajima Internet stranice u odnosu na te korisnike.

Uvjeti su važeči i objavljeni 01. Prosinca 2018. godine na www.extra-pokloni.com

POLITIKA KOLAČIĆA (COOKIES)

Kako bi ova web stranica radila ispravno i kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice, u svrhu poboljšavanja vašega iskustva pregledavanja, ova stranica mora na vaše računalo spremiti malenu količinu informacija ( Cookies ) . Preko 90 % svih web stranica koristi ovu praksu no prema regulacijama Europske unije od 25.03.2011. obvezni smo prije spremanja Cookie-a zatražiti vaš pristanak. Korištenjem web stranice pristajete na uporabu Cookie-a. Blokiranjem cookie i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti Vam neće biti dostupne.

Što je kolačić?
Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako Vi to omogućite. web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete promjeniti Vaše postavke internet preglednika da možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, pobrišete spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično.

Kako onemogućiti kolačiće?
Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web stranicama.

Što su privremeni kolačići?
Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavki u košarici za kupnju.

Što su stalni kolačići?
Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama.

Što su kolačići od prve strane?
Kolačići od prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web-mjestu.

Što su kolačići treće strane?
Kolačići treće strane dolaze s reklama drugih web-mjesta (kao što su skočne ili druge reklame) koje se nalaze na web-mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje Interneta u marketinške svrhe.

Da li extra-pokloni.com koristi kolačiće?
Da, s primarnim ciljem kako bi vam naše web stranice omogućile bolje korisničko iskustvo i jednostavniju web kupovinu.

Kakve kolačiće koristi extra-pokloni.com i zašto?
Privremeni kolačići su privremeni kolačići koji ističu (i automatski se brišu) kada zatvorite internet preglednik. Mi ih koristimo da omogućimo pristup sadržaju i omogućimo komentiranje (stvari koje morate učiniti kada se prijavite sa svojim podacima na web stranicu).
Trajni kolačići (Persistent cookies) – ti obično imaju datum isteka daleko u budućnost i tako će ostati u vašem pregledniku, dok ne isteknu, ili dok ih ručno ne izbrišete. Mi koristimo trajne kolačiće za funkcionalnostima kao što su “Ostanite prijavljeni” tickbox, što korisnicima olakšava pristup kao registriranom korisniku. Mi također koristimo trajne kolačiće kako bi bolje razumjeli navike korisnika, tako da možemo poboljšati web stranicu prema vašim navikama. Ova informacija je anonimna – ne vidimo vaše individualne podatke.
Da li na web stranici ima kolačića treće strane?
Ima nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće. Ovi kolačići nisu postavljeni od strane ove web stranice, ali neki služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju. Trenutno omogućujemo:

Mjerenje posjećenosti?
extra-pokloni.com koristi servis za mjerenje posjećenosti, Google analytics.
Ako želite onemogućiti da vam navedeni servisi spremaju kolačiće, možete ih zabraniti na sljedećem linku: Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout